Regulamin korzystania z toru saneczkowego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z toru saneczkowego przy ul. Poznańskiej w Jedlinie-Zdroju

 1. Regulamin określa zasady korzystania z toru saneczkowego.
 2. Tor saneczkowy zwany dalej obiektem jest obiektem użyteczności publicznej.
 3. Zarządzającym obiektem jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju z siedzibą przy Piastowskiej 13, 58-330 Jedlina-Zdrój.
 4. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 5. Zarządzający obiektem ustala czas funkcjonowania (udostępniania) obiektu.
 6. Do obsługi wszelkich urządzeń służących do utrzymania obiektu upoważnione są wyłącznie osoby wyznaczone przez zarządzającego.
 7. Użytkownicy korzystają z toru na własne ryzyko.
 8. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa. Zabrania się prowadzenia sanek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 9. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej prędkości jazdy tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. Należy zachować odstęp przynajmniej 25 metrów od sanek jadących przed nami. W razie kolizji jadący z tyłu będzie uznany za winnego.
 10. Dzieci:
  – Do lat 3 korzystają z toru saneczkowego bezpłatnie
  – Do lat 8 mogą korzystać wyłącznie pod opieką osób w wieku powyżej 8 lat. Mogą one zjeżdżać wyłącznie w dwuosobowych sankach i muszą siedzieć z przodu osoby kierującej.
 11. Osoba obsługująca obiekt jest upoważniona do odmowy wstępu i wezwania do opuszczenia obiektu przez korzystającego z obiektu w przypadku nie stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
 12. Korzystający z urządzeń i ze sprzętu na terenie obiektu zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu:
  – Zabrania się dotykania toru
  – Nie wolno zjeżdżać zbyt wolno i zbyt szybko
  – Podczas jazdy należy patrzeć się w kierunku jazdy i nie należy się odwracać.
 13. Instrukcje wydawane przez obsługę toru muszą być ściśle przestrzegane. Obsługa toru ma prawo zakazać korzystania z toru każdemu kto jeździ w sposób niebezpieczny lub ignoruje instrukcję.
 14. Jeżeli tor jest oblodzony lub mokry, to zostanie on zamknięty do czasu poprawy warunków. Należy zaprzestać korzystania z toru w razie rozpoczęcia opadu deszczu. Wyjątkowo po założeniu hamulców przystosowanych do warunków wilgotnych, tor może być czynny.
 15. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku na terenie obiektu.
 16. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu, funkcjonowania lub uszkodzeń urządzeń i sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać osobie obsługującej obiekt lub zarządzającemu obiektem.
 17. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu korzystania z toru saneczkowego.
 18. O pozostałych sprawach nie ujętych w regulaminie toru saneczkowego, decyduje zarządzający obiektem.