Regulamin Wieży Wspinaczkowej

 1. Z wieży wspinaczkowej mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie od 5 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Osoby które nie ukończyły 16 lat mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców, opiekunów prawnych lub instruktora. Osoby takie nie mogą też samodzielnie asekurować.
 3. Wspinaczu – Ostrzegamy!
  Wspinanie może być niebezpieczne! Wspinaczka, zwłaszcza, gdy jest robiona niefachowo, bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązującego regulaminu może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji utraty zdrowia, a nawet życia wspinacza lub osób postronnych.
  Wspinając się na sztucznej ścianie robisz to na własną odpowiedzialność, odpowiadasz też za bezpieczeństwo osoby, którą asekurujesz!
 4. Za niewykorzystany bilet pieniędzy nie zwracamy.
 5. Korzystanie z wieży wspinaczkowej dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu oraz uiszczeniu opłaty.
 6. Osoby chcące skorzystać z wieży muszą podpisać oświadczenie otrzymane wraz z biletem wstępu na wieżę.
 7. Wejście na wieżę może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora.
 8. Do wspinania trzeba mieć czyste buty. Zabronione jest wspinanie bez obuwia.
 9. Na wieży wspinaczkowej obowiązuje zakaz używania magnezji i innych środków mających podobne działanie.
 10. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren wieży.
 11. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z atrakcji wieży.
 12. Po ścianach wspinaczkowych można się wspinać asekurowanym przez instruktora lub można wspinać się parami po przeszkoleniu przez instruktora  lub po podpisaniu oświadczenia o umiejętnościach asekuracji oraz posprawdzaniu tych umiejętności przez instruktora.
 13. Wieża przystosowana jest do wspinaczki z asekuracją odgórną (top – rope) oraz z asekuracją dolną.
 14. Wspinając się z asekuracją dolną należy wykorzystywać wszystkie zamontowane na drodze punkty przelotowe.
 15. Nie wolno wspinać się bez asekuracji na wysokość większą niż 1 m liczoną od stóp wspinacza do podestu.
 16. Jednorazowo na ścianach wspinać może się 6 osób.
 17. W czasie wspinania zabronione jest przebywanie postronnych osób bezpośrednio pod ścianami wspinaczkowymi.
 18. Na platformie pod ścianami nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego, karabinka), toreb, butelek, zwiniętych lin itp. Nie dopuszcza się też pozostawienia przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę.
 19. Osoba asekurująca powinna znajdować się pod wspinającym się. Niedopuszczalne jest zbytnie oddalanie się od ściany.
 20. W przypadku dużej różnicy wagi osoby asekurującej i wspinającej, zwłaszcza przy asekuracji dolnej, koniecznym jest wpięcie się do stanowiska dolnego umieszczonego na ścianie.
 21. Zabronione jest wspinanie dwóch wspinaczy na jednej drodze, krzyżowanie lin asekuracyjnych, wspinanie poza wyznaczonym torem wspinaczkowym, huśtanie się na linach, wciąganie po linach, oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń wieży niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 22. Obowiązuje zakaz podchodzenia, trawersowania oraz wspinania się pod innym zespołem. Szczególną ostrożność należy zachować gdy zespół ten wspina się z dolną asekuracją.
 23. Na wieży można używać sprzętu znajdującego się na wyposażeniu lub dopuszczonego do użycia przez instruktora. Sprzęt taki powinien być sprawny, posiadać atest UIAA, CE oraz powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem. Operator ścianki wspinaczkowej nie odpowiada za przyniesiony sprzęt oraz za ewentualne wypadki spowodowane w związku użyciem sprzętu przyniesionego.
 24. Linę można mocować tylko za pomocą węzła „8” bezpośrednio przywiązanego do uprzęży.
 25. Na drugim końcu liny obowiązkowo musi znajdować się węzeł zabezpieczający.
 26. Na ścianie wspinaczkowej obowiązuje zakaz asekuracji za pomocą półwyblinki.
 27. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę.
 28. Liny, w które wyposażona jest wieża są linami statycznymi. Służą one do asekuracji odgórnej. Do asekuracji dolnej należy używać lin dynamicznych.
 29. Ścianka wspinaczkowa wyposażona jest w kaski alpinistyczne. Zaleca się ich używanie zarówno przez wspinaczy jak też osoby asekurujące. Osoby wspinające się oraz asekurujące bez kasku robią to na własne ryzyko.
 30. W sytuacjach spornych instruktor ma decydujące zdanie w tematach bezpieczeństwa. Osoby nie słuchające poleceń instruktora mogą zostać wyproszone z terenu wieży wspinaczkowej.
 31. Osoby znajdujące się na terenie wieży nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 32. Osoby znajdujące się na terenie wieży nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku oraz osobom asekurującym.
 33. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia zorganizowane biorą pełną odpowiedzialność za uczestników swoich grup.
 34. Niszczenie elementów wieży jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 35. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń wieży (np. luźne chwyty), wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom wieży.
 36. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie wieży.
 37. Interpretacja przepisów ww. regulaminie należy do właściciela obiektu.